topmenuleft \

 

-          提高尊業水平的學術訓練及實用訓練

-          於建築界維持高水平專業資格

-          提供專業建議以提升會員於建築界的地位

-          為業界爭取合理之權益

-          提供渠道給與會員向政府及有關部門反映意見

-          於會員之間建立一個溝通網絡

 

 
line